การสัมมนาเชิงวิชาการมุมมองความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

      สถาบันความมั่นคงศึกษา ร่วมกับ กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการสัมมนาเชิงวิชาการมุมมองความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “ภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงทางไซเบอร์ (Geopolitics and Cybersecurity)” เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีนายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม Smart Classroom ชั้น ๗ อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ ๖๐ ปี) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการประชุมทางไกลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) พร้อมทั้ง การถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟสบุ๊ค (Facebook Live) เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความตระหนักรู้แก่นิสิตนักศึกษา เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีผลต่อความมั่นคงแห่งชาติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของไทย และการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์บนสมรภูมิไซเบอร์

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย