การสัมมนาเชิงวิชาการมุมมองความมั่นคง ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔

        สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ เครือข่ายวิชาการ ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการมุมมองความมั่นคง ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีนายประกิจ ประจนปัจจนึก ประธานที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานคณะที่ปรึกษาฯ และคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอทางวิชาการเพื่อเสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนด้านความมั่นคง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และประสบการณ์การทำงาน รวมทั้ง ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง สมช. กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ นักวิชาการ และภาคประชาสังคม

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย