การสัมมนาเชิงวิชาการมุมมองความมั่นคง ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “แนวโน้มความมั่นคงใหม่และการแข่งขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นสมุทร”

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการมุมมองความมั่นคง ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เรื่อง แนวโน้มความมั่นคงใหม่และการแข่งขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นสมุทร โดยมีนายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ เกี่ยวกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของประเทศรอบบ้านทางทะเล เพื่อเป็นชุดข้อมูลประกอบการจัดทำร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ดังนี้
๑) การแข่งขันทางยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นสมุทร
๒) ความเชื่อมโยงระหว่างกัน (Connectivity) กับความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นสมุทร
๓) การค้าชายแดนและความมั่นคงของมนุษย์ : กรณีศึกษา ไทย-มาเลเซีย
๔) สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งกับความมั่นคงอาเซียน
สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย