การสัมมนาวิชาการ เรื่อง ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล: ภูมิรัฐศาสตร์ ภัยคุกคาม และการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค

                เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล: ภูมิรัฐศาสตร์ ภัยคุกคาม และการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม zoom)

                การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมองค์ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนมุมมองวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านภูมิรัฐศาสตร์ การแข่งขันขยายอิทธิพลของชาติมหาอำนาจ และการกำหนดบทบาทของไทยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพทางทะเลในระดับภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก

                ทั้งนี้ สมช. ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานในสาขาดังกล่าว ๓ ท่าน ได้แก่ ๑) นายถวิล เปลี่ยนศรี สมาชิกวุฒิสภา และอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ๒) นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และ ๓) พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม นอกจากนี้ สมช. ยังได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านกิจการทางทะเล ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นต่าง ๆ ของการสัมมนาในวันนี้ด้วย

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย