การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19”

                      วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องริชมอนด์แกรนด์บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19” โดยมี พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา โดยวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เสนอแนะความจำเป็นในการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง พร้อมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของวุฒิสภาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงานราชการที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง และยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง รวม ๒๕๐ คน ทั้งนี้ สมช. เป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบการจัดทำและขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเชิงนโยบาย

                       ในการนี้ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ “จากโควิด-19: ปฐมบทของการบูรณาการแก้ไขภัยคุกคามรูปแบบใหม่สู่ก้าวต่อไปของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง” เสนอบทเรียนการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ความมั่นคงภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซึ่งผลที่ได้รับนอกจากจะนำมาเป็นกรอบแนวคิดการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่แล้ว จะเป็นข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ต่อไป

                       นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของ สมช. และรับฟังการบรรยายเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการวางแผนและวิเคราะห์เชิงนโยบายต่อการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และแนวคิดการปรับและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงอีกด้วย

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

แชร์เลย