การสนับสนุนนโยบาย No Gift Policy

       สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างให้หน่วยงานมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน จึงขอให้ทุกส่วนงานภายใน สมช. ให้ความสำคัญต่อการมีจิตสำนึก ค่านิยม และทัศนคติในการดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมทั้งได้ประกาศเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (No Gift Policy) โดยขอให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของ สมช. ปฏิเสธิการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงการปฏิบัติงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 6

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง