การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ณ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

                      พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา และ
คณะอนุกรรมธิการฯ วุฒิสภา โดยมี พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานกรรมาธิการ เป็นหัวหน้าคณะในโครงการศึกษาดูงาน เรื่อง “การติดตามความคืบหน้า
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องและงานด้านความมั่นคงอื่นๆ ตามบทบาท หน้าที่ และอำนาจของหน่วยงาน”
เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

                      คณะกรรมาธิการฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สมช. เป็นหน่วยงานแรกในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพระดับนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง และเป็นครั้งแรกที่คณะกรรมาธิการฯ มาเยือน สมช. แบบครบองค์คณะ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการรวม ๔ คณะ ได้แก่ ๑) คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๒ คณะอนุกรรมาธิการกิจการทหารเพื่อความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน ๓) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการรักษาความมั่นคงและปกป้องผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล และ ๔) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

                      ในการนี้ คณะศึกษาดูงานได้รับทราบบทบาท หน้าที่และภารกิจของ สมช. ได้แก่ สถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบัน แนวความคิด นโยบาย มาตรการและวิธีการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในภาพรวม แนวความคิดในการจัดทำแผนบูรณาการแนวทางการพัฒนาของแผนย่อยในแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ข้อคิดเห็นต่อการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ปัญหาและอุปสรรคผลการดำเนินการ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ต้องการให้คณะกรรมาธิการฯ ช่วยผลักดัน อาทิ การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานปฏิบัติ ข้อกฎหมาย และกรอบข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่จำเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา

                      นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานได้ให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับการขับเคลื่อนภารกิจในประเด็นความมั่นคงที่จำเป็นต้อง
เร่งบรรเทาและแก้ไขโดยเร็ว และแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติผ่านช่องทางการจัดสรรงบประมาณ

                      ผลจากการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภา ในครั้งนี้ สมช. จะได้นำไปขยายผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคงให้บรรลุเป้าหมาย และจะได้ประสานการทำงานร่วมกับคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมมาธิการฯ วุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชุมและ
โครงการร่วมต่างๆ ต่อไป

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

แชร์เลย