การศึกษาดูงานการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ “หลักสูตรความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) รุ่นที่ ๓”

        เมื่อวันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.) ร่วมกับ กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (กชต.สมช.) จัดโครงการศึกษาดูงานการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ “หลักสูตรความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) รุ่นที่ ๓” เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้โดยการให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ ได้เรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการสถานการณ์และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากผู้ปฏิบัติงานจริง โดยศึกษาดูงานการบริหารสถานการณ์ความมั่นคงและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จาก ๒ หน่วยงานหลัก ภายใต้กลไกการแก้ไขปัญหา ได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) และศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานภารกิจงานด้านความมั่นคง

        การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็น และหารือข้อสรุปในประเด็นการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาเชิงพื้นที่ อาทิ การให้ข้อเสนอเชิงนโยบายและการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาชุมชนท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรม ณ ชุมชนบาราโหม จังหวัดปัตตานี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย ในชุมชน รวมถึงแนวทางที่ภาครัฐส่งเสริมความหลากหลายทางวิถีชีวิต วัฒนธรรม โดยสภาสันติตำบลสนับสนุนงบประมาณดำเนินการดังกล่าว

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย