การศึกษาดูงานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและภาวะวิกฤตของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกลุ่ม ปตท. ภายใต้ “หลักสูตรความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) รุ่นที่ ๓”

        เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.) ศึกษาดูงานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและภาวะวิกฤตของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกลุ่ม ปตท. ภายใต้ “หลักสูตรความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) รุ่นที่ ๓” ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จตุจักร กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่) โดยมี รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์) เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทุกระดับ ความเสี่ยงด้านพลังงาน และมาตรการแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รวมถึงการศึกษาดูงานการบริหารความปลอดภัยของอาคารและบุคลากร อาทิ ระบบ Building Access Screening System ระบบโทรทัศน์วงจรปิดคุณภาพสูง (CCTV) เป็นต้น

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย