การระงับการทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัม เป็น ๒๔ ชั่วโมง เป็นการชั่วคราว

              การทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัม เป็น ๒๔ ชั่วโมง เป็นการตกลงใจในระดับรัฐบาล และเป็นความเห็นพ้องต้องกัน
ของทั้งไทยและมาเลเซีย เพื่อประโยชน์ต่อการค้า และการสัญจรของบุคคล ยานพาหนะ การเดินทางเข้า – ออกของบุคคลจากประเทศที่สาม ลดความแออัดและปัญหาการจราจรของด่านพรมแดนสะเดาและด่านบูกิตกายูฮิตัม รวมทั้งรองรับการขยายตัวการค้าชายแดนของไทยและมาเลเซีย โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบให้มีการทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัม เป็น ๒๔ ชั่วโมง เป็นเวลา ๓ เดือนต่อมา
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ มีมติให้การทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัม เป็น ๒๔ ชั่วโมง จากระยะเวลาเดิม ๓ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒) เพิ่มเติมอีก ๙ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓) ซึ่งการทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา ฯ เพิ่มเติมสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมระยะเวลาการทดลองการขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา ฯ เป็น ๒๔ ชั่วโมง เป็นระยะเวลา ๑ ปี

              อย่างไรก็ตาม คณะทำงานการประเมินผลการทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัม เป็น ๒๔ ชั่วโมง ได้ประเมินผลการทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา ฯ เป็น ๒๔ ชั่วโมง พบว่า การขยายเวลาด่านศุลกากรสะเดา ฯ เป็น ๒๔ ชั่วโมง ยังไม่สามารถลดความแออัดบริเวณด่านพรมแดนได้ ทั้งยังไม่สามารถเพิ่มปริมาณการค้าในภาพรวม เพียงแต่ช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุนและและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเท่านั้น

              การประชุมอนุกรรมการพิจารณาการเปิด – ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
มีพลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติให้ระงับการทดลองขยายเวลาทำการด่าน ฯ เป็น ๒๔ ชั่วโมง เป็นการชั่วคราว โดยให้เปิดทำการในเวลาเดิม ทั้งนี้ หากในอนาคตปริมาณการค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น อาจนำมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการระงับการทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัม เป็น ๒๔ ชั่วโมง เป็นการชั่วคราวโดยให้เปิดทำการตามเวลาเดิม คือ ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. ของทุกวัน

กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน (กชป.)
มิถุนายน ๒๕๖๓

img img img

Views: 0

แชร์เลย