การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ (C – MEX 23) ในประเด็นการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร

       เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายวรณัฐ คงเมือง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สมช. เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ณ กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน) จังหวัดนนทบุรี โดยกรมการสรรพกำลังกลาโหม จัดการฝึกในรูปแบบการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) เพื่อทดสอบการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการทั้ง ๑๐ ด้าน ในการวางแผนและอำนวยการ เพื่อประสานข้อมูลทรัพยากรระหว่างหน่วยงานผ่านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ

กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย