การประชุมเวทีผู้ลี้ภัยโลก (Global Refugee Forum-GRF)

       การประชุมเวทีผู้ลี้ภัยโลก (Global Refugee Forum : GRF) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยนางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย นางสาวอัญชลี ดวงแก้ว ผู้อำนวยการกองความมั่นคงภายในประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ นางสาวจิตวิภา เบญจศีล ผู้อำนวยการกองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และนายทรงกลด ขาวแจ้ง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบของหน่วยงานไทยในการประชุม
       การประชุม GRF เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีที่จัดขึ้นทุก ๔ ปี เพื่อทบทวนและติดตามผลการนำข้อตกลงระหว่างประเทศผู้ว่าด้วยผู้ลี้ภัย (GRF) ไปปฏิบัติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญ ๔ ข้อ ได้แก่ (๑) ลดแรงกดดันที่มีต่อประเทศผู้รับผู้ลี้ภัย (๒) ยกระดับศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของผู้ลี้ภัย (๓) เพิ่มช่องทางในการไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม และ (๔) สนับสนุนเงื่อนไขในประเทศต้นทางเพื่อการส่งกลับอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี
       วาระการประชุม GRF ครั้งที่ ๒ ที่สำคัญคือ (๑) การประกาศคำมั่นแบบหลายภาคส่วน (multi-stakeholder pledges) (๒) การประกาศคำมั่นโดยประเทศสมาชิก (๓) การเสวนากับตัวแทนผู้ลี้ภัยเกี่ยวกับผลลัพธ์การประชุมและแนวทางการดำเนินงานต่อไป และ (๔) การจัดกิจกรรมคู่ขนานในประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดห้วงการประชุม
       นอกจาก การกล่าวถ้อยแถลงและคำมั่นในที่ประชุมแล้ว หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนาน Pledging for and with Children: An inter-generational dialogue เพื่อเน้นย้ำคำมั่นที่ได้ให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองแก่เด็ก รวมทั้ง หน้าคณะผู้แทนไทยและคณะยังได้ร่วมหารือกับนาง Julieta Valls Noyes ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา เพื่อหาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้โยกย้ายถิ่นฐานไม่ปกติกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศไทย และการดำเนินการของรัฐบาลไทย รวมถึง ความร่วมมือที่มีระหว่างกัน อาทิ กลุ่มผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) กลุ่มผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) และชาวโรฮีนจา เป็นต้น
       ขณะเดียวกัน นางสาวอัญชลีฯ ผู้แทน สมช.ได้กล่าวคำมั่นในเวทีคู่ขนาน Parallel High –Level Event on Statelessness โดยเน้นว่าประเทศไทยจะจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการไร้สัญชาติ และให้ความสำคัญกับเด็กไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศเป็นอันดับแรก

กองความมั่นคงภายในประเทศ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย