การประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในระดับพื้นที่ภาคเหนือ

       เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในระดับพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจต่อสาระสำคัญแนวทาง การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติฯ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ รวมถึงรับฟังประเด็นสำคัญ (Hot Issue) ในระดับพื้นที่ และปัญหาในการปฏิบัติภารกิจ โดยมีผู้บริหารจังหวัดจาก ๑๗ จังหวัดของภาคเหนือ และส่วนราชการภายในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ในโอกาสนี้ ให้หน่วยงานในพื้นที่ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านความมั่นคง พร้อมทั้งให้สะท้อนปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหาด้านความมั่นคงชายแดน ปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ปัญหาด้านทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านสาธารณภัย ปัญหาด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ ตลอดจนปัญหาความมั่นคงที่สำคัญในพื้นที่ภาคเหนือของจังหวัดต่าง ๆ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงผ่านกลไกคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ซึ่ง สมช. จะได้นำข้อมูลที่ได้จากการประชุมไปใช้ประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์การความมั่นคง การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านความมั่นคง รวมถึงเป็นข้อมูลประกอบการทบทวน/ปรับปรุงการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงของ สมช. ในระยะต่อไป

       นอกจากนี้ สมช. ยังได้มีการประชุมหารือกับการสำนักงาน ป.ป.ส. ภ.๕ และกองกำลังผาเมือง/กอ.รมน. ภ.๓ สย.๒ โดยได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนภาพสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและบริเวณแม่น้ำโขง และการติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ภาคเหนือของไทย และสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศรอบบ้านซึ่งอาจมีผลกระทบต่อไทย โดย สมช. ได้เน้นย้ำการดำเนินงานตามนโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๘ การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง คณะเจ้าหน้าที่ สมช. ยังได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการด้านความมั่นคงร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ภาคเหนือ สถานการณ์ความมั่นคงบริเวณอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และสถานการณ์ความไม่สงบอันเนื่องมาจากปัจจัยทางการเมืองของประเทศรอบบ้าน และสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศด้วย

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 1

แชร์เลย