การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย ณ จังหวัดนราธิวาส และสงขลา

       ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา นายวรณัฐ คงเมือง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะเจ้าหน้าที่ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน กองกลุ่มกฎหมาย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมและตรวจสภาพพื้นที่ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริง และติดตามผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด่านศุลกากรบูเก๊ะตาและด่านศุลกากรสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส และด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ และติดตามผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
       ๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย และตรวจสภาพพื้นที่ ณ ด่านศุลกากรสุไหงโก – ลก และด่านศุลกากรบูเก๊ะตา จ.นราธิวาส ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในครั้งนี้ ทำให้ทราบความต้องการของจังหวัดและประชาชนในการพัฒนาอาคารด่านศุลกากรบูเก๊ะตาที่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการในปัจจุบันให้สามารถใช้งานได้ ที่ประชุมมีความเห็นให้จังหวัดดำเนินการพิจารณาความคุ้มค่าการพัฒนาด่านในพื้นที่ที่วางแผนไว้ โดยการประเมินราคาที่ดินที่รัฐต้องซื้อจากประชาชนรวมถึงพิจารณาถึงข้อห่วงกังวลต่าง ๆ เกี่ยวกับการผ่านเข้า – ออก ผ่านด่านฯ อย่างรอบคอบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
       ๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย และตรวจสภาพพื้นที่ ณ ที่ทำการด่านศุลกากรสะเดา ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นการตรวจสภาพพื้นที่ด่านฯ และติดตามการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ อ.สะเดา จ.สงขลา ทำให้ทราบความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านฯ
       ทั้งนี้ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพิจารณากำหนดแนวนโยบายด้านความมั่นคงให้ครอบคลุมและสามารถแก้ไขปัญหาด้านชายแดนได้อย่างตรงจุดเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป และ สมช. จะนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด – ระงับ หรือจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 5

แชร์เลย