การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคงของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

       เมื่อวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นายวรณัฐ คงเมือง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ / หัวหน้าคณะทำงานประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคงของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคงของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก โดยที่ประชุมได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นเครื่องมือเข้าถึงผู้รับสารช่วงวัยต่าง ๆ ที่มีพฤติกรรมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแตกต่างกัน
       ต่อมา ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยการสื่อสารด้วยวิธี SWOT Analysis และ TOWS Matrix เพื่อกำหนดกลยุทธ์เชิงรุกด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคงขององค์กร ตลอดจนได้นำเสนอข้อเสนอแนวคิด (Project Idea) สำหรับการจัดทำโครงการรองรับการประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคงของ สมช. ที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในระยะต่อไป

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย