การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ กองความมั่นคงภายในประเทศได้จัดกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน ทั้งนี้ ในการติดตามแก้ไขปัญหาผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล สำนักงานฯ ได้หารือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมถึงเดินทางไปรับทราบการดำเนินการและเยี่ยมชมพื้นที่อำเภอเวียงแหงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีโครงการสำคัญนำร่องในแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ คณะยังได้ไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีในการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ประชาชน

กองความมั่นคงภายในประเทศ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย