การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความคืบหน้าการยกระดับและการดำเนินการบริเวณจุดผ่านแดน และตรวจสภาพพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา

       กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความคืบหน้าการยกระดับและการดำเนินการบริเวณจุดผ่านแดน และตรวจสภาพพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยมี นายวรณัฐ คงเมือง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานและหัวหน้าคณะเดินทาง มีผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กรมกิจการชายแดนทหาร และกรมแผนที่ทหารเข้าร่วมคณะเดินทางด้วย ในการนี้ กองกำลังสุรนารีและส่วนราชการในพื้นที่ได้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการประชุมและตรวจพื้นที่เป็นอย่างดี

       การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าการยกระดับและการดำเนินการบริเวณจุดผ่านแดนไทย – กัมพูชา ได้แก่ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู จ.บุรีรัมย์ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จ.สุรินทร์ บริเวณที่มีการเสนอขอเปิดเป็นจุดผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยวช่องทางเขาพระวิหาร และจุดผ่อนปรนการค้าช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี ซึ่งจากการหารือ คณะเดินทางได้รับทราบผลการดำเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการยกระดับและการพัฒนาพื้นที่ชายแดน รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานระหว่างส่วนราชการระดับนโยบายและระดับพื้นที่ และนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายต่อไป

       ในการนี้ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้เน้นย้ำให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำเอาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไปเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานและใช้เป็นตัวชี้วัดความคืบหน้าในการพัฒนาความมั่นคงในพื้นที่บริเวณชายแดน

กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย