การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคง

       เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจความมั่นคง โดยมีความมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามประเด็นท้าทายและจุดเน้น (Focus Area) และการวิเคราะห์ทบทวนเชิงคุณค่า (Value Chain Thailand) และกิจกรรมระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล รวมถึงได้มีการสร้างความเข้าใจต่อบทบาทและหน้าที่ในฐานะหน่วยงานระดับนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแก่กอง/กลุ่มงานภายใน สมช. และแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นปัญหา อุปสรรคข้อจำกัด และแนวทางในการพัฒนาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในห้วงที่ผ่านมา

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย