การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนและตรวจสภาพพื้นที่บริเวณชายแดนไทย – เมียนมา ณ จังหวัดกาญจนบุรี

        เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนและตรวจสภาพพื้นที่บริเวณชายแดนไทย – เมียนมา ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายสิทธินันท์ มานิตกุล รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานและหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ สมช.
        การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ประเมินสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนไทย – เมียนมา ๒) ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จุดผ่านแดนถาวรพุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และ ๓) ประชุมติดตามประเด็นเขตแดนไทย-เมียนมา และตรวจสภาพพื้นที่บริเวณด่านเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ทั้งนี้ สมช. จะประมวลข้อเท็จจริงภายในพื้นที่เพื่อนำไปประกอบการจัดทำนโยบายด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องต่อไป

กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย