การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มด้านความมั่นคง และติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาชาวโรฮีนจา / ตรวจเยี่ยมพื้นที่ จ.ระนอง

ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มด้านความมั่นคง

และติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาชาวโรฮีนจา / ตรวจเยี่ยมพื้นที่ จ.ระนอง

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

             พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดระนอง ในวันที่ ๑๐ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มด้านความมั่นคง โดยเฉพาะสถานการณ์และปัญหาการอพยพของชาวโรฮีนจาในห้วงหลังฤดูมรสุม รวมถึงตรวจเยี่ยมพื้นที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดระนอง อาทิ ตรวจเยี่ยมห้องกักของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง ท่าเทียบเรือสะพานปลา ศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติเมียนมา (C.I.) และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของกรมการจัดหางาน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-แจ้งออกของเรือประมงจังหวัดระนอง (PIPO) เป็นต้น โดยได้เชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและในระดับพื้นที่ ร่วมหารือ อาทิ ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมยุทธการทหาร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นอกจากนี้ มีผู้แทนจังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ จังหวัดระนอง กระบี่ ภูเก็ต พังงา และสตูล รวมถึงหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ อาทิ กองทัพภาคที่ ๔ กองเรือภาคที่ ๓ กองบังคับการ ตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ กองกำลังเทพสตรี และ ด่านตรวจคนเข้าเมืองด้านอันดามัน
img
               เลขาธิการฯ ได้ชี้แจงนโยบายรัฐบาลเรื่องแนวทางรองรับกรณีการอพยพของชาวโรฮีนจาหลังช่วง ฤดูมรสุม โดยจะยึดตามหลักกฎหมายและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสม รวมทั้งยังได้รับทราบสภาพปัญหาและการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ การพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ภายใต้ศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติเมียนมา (C.I.) ซึ่งเมียนมาและไทยมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ฝ่ายไทยมีความพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว ปัญหาการทำประมงรุกล้ำน่านน้ำของเมียนมา ที่ผ่านมาหน่วยงานในพื้นที่ของไทยและเมียนมาสามารถประสานงานกันเพื่อคลี่คลายปัญหาภายใต้ความเข้าใจและความร่วมมือที่ดียิ่ง ตรวจเยี่ยมการดำเนินการที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-แจ้งออกของเรือประมง จ.ระนอง (PIPO) เพื่อควบคุมการเข้า-ออกของเรือ โดยได้รับทราบการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการจาก ๖ หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพเรือ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองบังคับการตำรวจน้ำ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ อย่างมีเอกภาพ โดยมีระบบตรวจสอบลูกเรือและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ได้รับทราบปัญหา ความมั่นคงอื่นๆ ในพื้นที่ อาทิ ปัญหาเขตแดน ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัญหากลุ่มอิทธิพลต่างชาติ ซึ่งจะได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป

สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แชร์เลย