การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนและตรวจพื้นที่บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา

        เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนและตรวจพื้นที่บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ณ จังหวัดจันทบุรีและตราด โดยมี นายสิทธินันท์ มานิตกุล รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานและหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ สมช.
        การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อ ๑) ประเมินสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนไทย – กัมพูชา ๒) ตรวจสอบพื้นที่และรวบรวมข้อเท็จจริง พื้นที่บ้านท่าเส้น อ.เมืองตราด จ.ตราด และจุดผ่อนปรนการค้า บ้านมะม่วง อ.บ่อไร่ จ.ตราด ๓) ติดตามผลการดำเนินงานของจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด และ ๔) ติดตามกรณีการดำเนินการอันละเมิดบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย – กัมพูชา บริเวณคลองตะเคียน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ทั้งนี้ การรับทราบข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่ สมช.จะนำมาวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์ชายแดนและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย