การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในภาพรวมและการรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และหารือการดำเนินการภายใต้กลไกการปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย (SAFE MAKOMG OPERATION) ณ จังหวัดเชียงราย

        เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในภาพรวม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการประทำความผิดในแม่น้ำโขง กองกำลังผาเมือง หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรม เดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี เชียงราย รวมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินการภายใต้กลไกการปฏิบัติการแม่โขงปลอดภัย (SAFE MAKOMG OPERATION) ณ ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ โดยมี นายสิทธินันท์ มานิตกุล รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานและหัวหน้าคณะเดินทาง ทั้งนี้ คณะเดินทางได้เยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์ “หอฝิ่น” ศึกษาความเป็นมาของฝิ่นในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ พัฒนาการของฝิ่น และสารเสพติดอื่น ๆ ที่ได้จากฝิ่น และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของชาติ รวมทั้งศึกษาสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ

กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย