การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ณ จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ณ จังหวัดเลย โดยมี นายสิทธินันท์ มานิตกุล รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานและหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ฯลฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทบทวน ปรับปรุง ยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการชายแดนฯ ทั้งนี้ การระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การยกร่างแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะเดินทางได้ลงพื้นที่ชายแดนไทย – สปป.ลาว ที่มีประเด็นด้านความมั่นคง เพื่อใช้ในการประเมินแนวโน้มสถานการณ์ในแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ต่อไป

แชร์เลย