การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Australia – Thailand Policy Dialogue: “Managing Risk to Critical Infrastructure”

        ในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ ไทย – ออสเตรเลีย ๗๐ ปี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศและการค้า ประเทศออสเตรเลีย และ Asia Foundation จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ” ระหว่างวันที่ ๑๘ -๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ โดยมีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์) ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง (นายวรณัฐ คงเมือง) และนายอัลลัน แมคคินนอน (H.E.Allan Mckinnon) เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยร่วมเป็นประธานพิธีเปิดฯ ดังกล่าว และมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาควิชาการ และภาคเอกชน โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนไทยกับออสเตรเลีย H.E. Helen Stylianou เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำ APEC ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ
การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายและแนวทาง รวมถึงการสนับสนุนความพยายามของประเทศไทยในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญโดยการสร้างการตระหนักรู้ การส่งเสริมความร่วมมือ และการเปรียบเทียบบริบทไทยกับบริบทต่างประเทศ

กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 0

แชร์เลย