การประชุมหารือโครงการสำคัญรองรับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

       การประชุมหารือโครงการสำคัญรองรับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ มุ่งเน้นไปที่การหารือ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ตามอนุบัญญัติมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ร่วมกับการพิจารณาตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๑๖ฯ โดยพิจารณาให้ความเห็นโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติฯ และเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง จึงได้มีการยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติฯ ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย รวมถึงแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อ ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (Flagship Project)

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย