การประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร กับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานต้อนรับนายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้รับทราบบทบาทของสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมถึงแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

       ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในประเทศรอบบ้านโดยเฉพาะเมียนมา รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ อาทิ ปัญหายาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง และการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ในส่วนความมั่นคงภายในประเทศ ที่ประชุมฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาพื้นที่และการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะโอกาสทางการศึกษาของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความเห็นต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

       สำหรับการหารือในวันนี้ นายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ได้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสม เพื่อบริหารจัดการภัยคุกคามความมั่นคงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคู่กับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 8

แชร์เลย