การประชุมหารือเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานการณ์ชายแดนบริเวณภาคเหนือตอนบนและ ตรวจพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทย – เมียนมา ณ จังหวัดพิษณุโลก และตาก

       เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานการณ์ชายแดนบริเวณภาคเหนือตอนบน และตรวจพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทย – เมียนมา ณ จังหวัดพิษณุโลก และตาก โดยมี พลเอกสุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานและหัวหน้าคณะเดินทาง
       ที่ประชุมได้รับทราบ ๑) สถานการณ์ชายแดนไทย – เมียนมา ทั้งในส่วนของสถานการณ์การสู้รบในเมียนมา ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติบริเวณชายแดน และการขยายอิทธิพลของมหาอำนาจ ๒) ผลการดำเนินนโยบายร่วมกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง และ ๓) รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินนโยบาย
       ในการนี้ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มอบนโยบาย รวมทั้งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) อย่างเคร่งครัด

กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 1

แชร์เลย