การประชุมหารือระหว่างเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

       พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่ตั้ง ณ ทำเนียบรัฐบาล และ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่ตั้ง ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน รวมทั้งมอบนโยบายและทิศทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน รวมถึงเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภารกิจความมั่นคงให้บรรลุตามเป้าหมายร่วมกัน

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 0

แชร์เลย