การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันความมั่นคงศึกษา สมช. กับ Geneva Centre for Policy (GCSP)

        เมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เข้าหารือกับคณะผู้บริหารสถาบัน GCSP ประกอบด้วย Ms. Christina Orisich รองผู้อำนวยการ และคณะ ณ Geneva Centre for Security Policy สมาพันธรัฐสวิส โดยเป็นการหารือความร่วมมือเพื่อดำเนินงานกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันระหว่าง สมช. และ GCSP โดยมี รอง ลมช. รัชกรณ์ฯ เป็นหัวหน้าคณะผลการหารือ ดังนี้
        ๑. การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ
        การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประเด็นความมั่นคง (Track 1.5) (รูปแบบ online) โดยมีประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ อาทิ ความมั่นคงระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจความมั่นคงด้านไซเบอร์ การต่อต้านการก่อการร้าย ความมั่นคงทางทะเลการจัดสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ สมศ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ GCSP เห็นชอบในหัวข้อ “ความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก (Peace and Security in Indo-Pacific)”โดยอาจจัดในห้วงเดือน ก.พ. – มี.ค. ๖๖
โดย GCSP จัดวิทยากรอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานไทย
        ๒. การจัดเวที Security Dialogue เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านความมั่นคง โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพระหว่าง สมช. และ GCSP ทั้งนี้จะได้พิจารณารายละเอียดต่อไป
        ๓. การสนับสนุนวิทยากรบรรยายในหลักสูตรความมั่นคงศึกษา สมช. GCSP เห็นชอบจัดวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ บรรยายในหลักสูตร “ความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) รุ่นที่ ๔” (ปี งปม.๖๖) และอาจพิจารณาขยายเครือข่ายการบรรยายให้กับสถาบันทางวิชาการที่ สมช. ได้มีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
        ๔. การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สมช.พิจารณาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Training Workshop) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นนโยบายความมั่นคงหรือแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง (รูปแบบออนไลน์)
        ๕. การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ สมช. ให้เข้ารับการฝึกศึกษาอบรม ทั้งในรูปแบบ ณ สถานที่ตั้ง และรูปแบบออนไลน์

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย