การประชุมหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

       พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ทำเนียบรัฐบาล โดยในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาในเรื่องขั้นตอนการปฎิบัติงาน (SOP) ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงภายใน สมช. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานและการบริหารจัดการภายในองค์กรร่วมกัน

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย