การประชุมหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

       นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ทำเนียบรัฐบาล โดยในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้รับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการเตรียมการสำหรับชี้แจงต่อฝ่ายนิติบัญญัติ นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตลอดจนบทบาทของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

       นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ประสานแนวทางปฏิบัติงานภายในสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร เช่น การเร่งรัดให้ดำเนินการตามแผนงานและสอดคล้องกับแผนงบประมาณ การคำนึงถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งการวางแผนกำลังพลและการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสอดคล้องกับบริบทความมั่นคงและภารกิจของสำนักงาน เป็นต้น

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 3

แชร์เลย