การประชุมหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

       พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ทำเนียบรัฐบาล โดยในการประชุมดังกล่าวที่ประชุมได้พิจารณาการทบทวนกลไกในความรับผิดของ สมช. และได้รับทราบผลการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการแบ่งส่วนราชการของ สมช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ รวมทั้ง แผนการดำเนินภารกิจตามแผนงาน/โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในห้วงไตรมาสที่ ๓ – ๔ ตลอดจนหารือการบริหารงานภายใน สมช. ร่วมกัน

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย