การประชุมส่วนราชการเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไปสู่การปฏิบัติ

       สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดย กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง ได้จัดการประชุมส่วนราชการเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น ๓ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล และการประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Clound Meetings) โดยมี นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และ กอง/กลุ่มงาน
ภายในสำนักงานฯ
การประชุมดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรี/ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มอบนโยบายการขับเคลื่อน (ร่าง) นโยบายและแผนฯ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในคราวการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการนำนโยบายและแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีการประสานและบูรณาการการดำเนินงาน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และให้มีการติดตามการดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การขับเคลื่อนฯ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลนโยบายและแผนฯ ไปในคราวเดียวกับแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ผ่านแผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าว พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติ (flow chart) สำหรับการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล ตามแผนบูรณการฯ เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและนโยบายและแผนฯ นอกจากนี้ สำนักงานฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการในระยะต่อไป อาทิ การจัดทำสื่อวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่นโยบายและแผนฯ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) การจัดพิมพ์หนังสือนโยบายและแผนระดับชาติฯ ทั้งรูปแบบฉบับเต็มและฉบับพกพา (Booklet) และการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติฯ ผ่านเวทีวิชาการที่เกี่ยวข้อง

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย