การประชุมส่วนราชการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในระดับพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางปริมณฑล ณ จังหวัดระยอง

       เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เป็นประธานการประชุมส่วนราชการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในระดับพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางปริมณฑล ณ จังหวัดระยอง โดยมีความมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจต่อสาระสำคัญ และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติฯ การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ รวมถึงรับฟังสภาพปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารของ ๑๑ จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางปริมณฑล หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค กอ.รมน.จังหวัด และ ศรชล.จังหวัดในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมฯ ในโอกาสนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ พร้อมทั้งสะท้อนปัญหาความมั่นคงที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่ ๑) ปัญหาด้านยาเสพติด โดยเฉพาะพื้นที่กลายเป็นทางผ่านของขบวนการค้ายาเสพติดที่มีการลักลอบนำเข้าจากพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่สาม ผ่านช่องทางบกและทางทะเล นอกจากนี้ พบแนวโน้มการแพร่ระบาดในพื้นที่ชั้นในของประเทศเพิ่มมากขึ้น ๒) ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ ปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่ การลักลอบตัดไม้เศรษฐกิจสำคัญ ๓) ปัญหาความมั่นคงทางทะเล อาทิ การรุกล้ำน่านน้ำไทยของเรือประมงต่างชาติ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมถึงปัญหาอาชญากรรมทางทะเล และ ๔) ปัญหาความมั่นคงชายแดน อาทิ การสร้างสิ่งปลูกสร้างในประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวโน้มกระทบต่อเขตแดนไทย ปัญหาทุ่นระเบิด ทั้งนี้ ได้มีการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนฯ และงานด้านความมั่นคงในระดับจังหวัด ผ่านกลไกคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ซึ่ง สมช. จะได้นำข้อมูลที่ได้จากการประชุมไปใช้ประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านความมั่นคง รวมถึงเป็นข้อมูลประกอบการทบทวน/ปรับปรุง การขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงของ สมช. ในระยะต่อไป
       นอกจากนี้ สมช. ยังได้มีการประชุมหารือการเสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงินร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ เพื่อผลักดันประเด็นสำคัญของนโยบายและแผนฯ ที่ ๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของทางทะเล ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติฯ อาทิ การส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมทางทะเลอย่างยั่งยืน ทั้งการท่องเที่ยว พาณิชยนาวี การบริหารจัดการประมง การแก้ไขปัญหามลพิษและขยะทะเล การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมถึงได้มีการติดตามสถานการณ์ที่กระทบความมั่นคงในพื้นที่ภาคตะวันออกของไทย อีกทั้งในภาควิชาการ สมช. ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในประเด็นสำคัญ อาทิ การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ การขยายการลงทุนของต่างชาติในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและผลกระทบสำคัญต่อพื้นที่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างไทย – กัมพูชา โดยเฉพาะสถานการณ์การขยายอิทธิพลของมหาอำนาจในกัมพูชา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการเติบโตทางการค้าชายแดน

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 8

แชร์เลย