การประชุมส่วนราชการภายในการกำหนดแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการประชุมส่วนราชการภายในการกำหนดแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ สมช. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน โดยที่ประชุมได้มีการรับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาแนวทางการดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ สมช. ในระยะถัดไป

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 8

แชร์เลย