การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกรอบการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ (National Crisis Management Exercise 2024: C – MEX 24)

       เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกรอบการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ (National Crisis Management Exercise 2024: C – MEX 24) ณ ห้องประชุม Jubilee โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดยมี นายวรณัฐ คงเมือง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน
       ที่ประชุมได้รับทราบผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ (C – MEX 23) รวมถึงมีมติให้นำเสนอผลการฝึกฯ C – MEX 23 ในรูปแบบวีดิทัศน์และหนังสือผลการฝึกต่อคณะรัฐมนตรีและได้ร่วมกันพิจารณากรอบการฝึกฯ ซึ่งให้ความสำคัญกับการฝึกที่มุ่งเน้นการใช้มาตรการในเชิงการป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ (Preventive Measure) ในภาวะปกติ เพื่อป้องกันมิให้เกิดวิกฤตการณ์หรือทำให้วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นยุติลงได้โดยเร็ว และการฝึกในระดับประเด็นภัยคุกคาม โดยมุ่งเน้นภัยที่มีความเสี่ยงจะเกิดขึ้น อาทิ ภัยการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ภัยการก่อการร้าย ภัยความมั่นคงไซเบอร์ ภัยจากการสู้รบ ภัยทางทะเล และสาธารณภัยอื่น ๆ ตลอดจนมีมติเห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการฝึก จำนวน ๔ คณะ ซึ่งจะใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนการฝึกต่อไป

กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย