การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์กรณีกลุ่มแฮกเกอร์ “9Near”

       สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามรับฟังปัญหาสถานการณ์กรณีกลุ่มแฮกเกอร์ “9Near”ในวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ทำเนียบรัฐบาลโดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานเพื่อติดตามรับฟังปัญหาและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวและแนวทางการป้องกันเชิงรุกเสริมสร้างศักยภาพให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมต่อการรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 2

แชร์เลย