การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

       นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี/ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้รับทราบการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในภาพรวมของประเทศ ซึ่งมีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นแผนหลักในการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามที่มีผลกระทบและความเสี่ยงสูงในระยะ ๕ ปี โดยขับเคลื่อนควบคู่ไปพร้อมกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคงและนโยบายรัฐบาล

       ที่ประชุมฯ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะประเด็นที่มีความสำคัญเร่งด่วน อาทิ ผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ ปัญหายาเสพติด การบริหารจัดการชายแดนเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน การป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมโดยรวม

       นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ มีการประเมินสถานการณ์และฉากทัศน์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล – ปาเลสไตน์ เพื่อเตรียมการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยให้หน่วยงานด้านความมั่นคงให้ความสำคัญกับการติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์แนวโน้มความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมากำหนดทิศทางนโยบายหรือแนวทางการรักษาความมั่นคงและการกำหนดท่าทีความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 2

แชร์เลย