การประชุมพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลตารางแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของ สมช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

       ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) จัดประชุมพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลตารางแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของ สมช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสรพงค์ ศรียานงค์ ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการด้านความมั่นคง เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ จากสำนัก /กอง /กลุ่มงาน /ศูนย์ และสถาบัน สำหรับนำไปประกอบการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในห้วงเดือนเมษายน 2567 ซึ่งการประเมิน OIT ดังกล่าวเป็นเครื่องมือหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สมช. (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย