การประชุมถอดบทเรียนการศึกษาดูงานการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้“หลักสูตรความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) รุ่นที่ ๓”

        เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ สถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.) จัดประชุมถอดบทเรียนการศึกษาดูงานการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ “หลักสูตรความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) รุ่นที่ ๓” ณ ห้องประชุมพระอินทร์ ๑ ชั้น ๒ โรงแรมอัศวิน
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์) เป็นประธาน เพื่อสรุปชุดความรู้ ประสบการณ์ และการต่อยอดความคิดต่อการบริหารจัดการปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการศึกษาดูงานในพื้นที่จริงเมื่อวันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย