การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ในประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในพื้นที่ภาคเหนือ

       สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้จัดการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้ารับฟังการชี้แจงฯ พร้อมด้วยหน่วยงานส่วนราชการ
ในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือ นอกจากนี้ ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่ภาคเหนืออีก ๑๐ จังหวัด เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม Zoom Cloud Meetings)
       สืบเนื่องจาก สมช. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อตอบโจทย์สังคมไทยที่มีลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ และวิถีชีวิต โดยจุดมุ่งเน้นส่งเสริมให้คนในชาติได้รับการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานและการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ การบริหารจัดการบนความหลากหลายด้วยแนวทางสันติวิธี ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งคำนึงถึงหลักมนุษยธรรม ตลอดจนสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงนำมาสู่การประชุมชี้แจงแผนให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกภูมิภาครับทราบ เพื่อนำไปสู่การร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในภาพรวมของทั้งประเทศ ในการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ภาคเหนือครั้งนี้ ได้รับข้อคิดเห็นที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติจากผู้ทรงคุณวุฒิ (นายสายเมือง วิรยศิริ) ผู้แทนศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (นายอภินันท์ ธรรมเสนา) และผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือ (นายศักดิ์ดา แสนมี่)
       ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การใช้หลักการทรงงานเป็นสิ่งสำคัญในการเชื่อมโยงกลุ่มชาติพันธุ์กับการขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงการรวบรวมรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการคงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ต่าง ๆ มิให้หายไป ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ จะต้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยทางกลุ่มชาติพันธุ์ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุผล เพื่อเสริมสร้างให้สังคมมีความเข้มแข็ง คนทุกกลุ่มสามารถอยู่ร่วมกันได้ ร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป

กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย