การประชุมชี้แจงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

       เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เป็นประธานการประชุมชี้แจงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ณ ห้องประชุมจูบิลี่ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงดังกล่าว
       การประชุมในครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดยที่ประชุมได้รับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นใน ๔ ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ ๑) ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒) การรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓) การทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาล และ ๔) แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (แบบ N1) เพื่อให้การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงสามารถสอดรับกับนโยบายรัฐบาลและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย