การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

       ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. กองความมั่นคงภายในประเทศได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องวิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน

กองความมั่นคงภายในประเทศ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย