การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

       เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ กองความมั่นคงด้านการเตรียมความพร้อมและการป้องกันประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพระวิษณุ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายธนิน เกตุทอง ผู้อำนวยการกองความมั่นคงด้านการเตรียมความพร้อมและการป้องกันประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน
       โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินผลการฝึกและรายงานผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ (C – MEX 23) จำนวน ๖ ประเด็นการฝึก ได้แก่ ๑) การฝึกบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ๒) การฝึกต่อต้านการก่อการร้าย ๓) การฝึกการบริหารจัดการภัยความมั่นคงทางไซเบอร์ ๔) การฝึกการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ๕) การฝึกการบริหารสาธารณภัย และ ๖) การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร รวมถึงพิจารณาผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (National Crisis Management Table – Top Exercise 2023: C – MEX TTX 23) ซึ่งผลการฝึกในภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการฝึกได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับประเด็นภัยความมั่นคงในปัจจุบัน โดยมีการนำกฎหมาย ระเบียบ แผนและกลไก ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์มาใช้ในการฝึก ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการระยะต่อไป สมช. จะประมวลผลการฝึกเพื่อจัดทำเป็นหนังสือและวีดีทัศน์ผลการฝึก เผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานต่อไป

กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย