การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอทางวิชาการเพื่อเสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน ด้านความมั่นคง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอทางวิชาการเพื่อเสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนด้านความมั่นคง (อจวค.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมจิร วิชิตสงคราม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมี นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน
       คณะอนุกรรมการฯ รับทราบผลความคืบหน้าการดำเนินงานทางวิชาการด้านความมั่นคงของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้แก่ การฝึกอบรมหลักสูตรความมั่นคงระดับต้น รุ่นที่ ๔ การจัดทำวารสาร “ มุมมองความมั่นคง” การสัมมนาวิชาการ และแผนการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายใต้ MOU อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบัน Geneva Centre for Security Policy (GCSP) ในระยะต่อไป
       นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมพิจารณาให้ความเห็นต่อการสัมมนาเชิงวิชาการมุมมองความมั่นคง (Academic Forum on Security Perspective หรือ AFSP) ครั้งที่ ๓ ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ภายใต้หัวข้อ “การปรับมโนทัศน์ต่ออำนาจละมุนของไทยในยุคดิจิทัล: การส่งเสริมกำลังอำนาจและยุทธศาสตร์ของชาติ (Reimagining Thailand’s Soft Power for the Digital Era: Enhancing National Power and Strategy)” และการกำหนดขอบเขตประเด็นความมั่นคงเพื่อเตรียมการจัดสัมมนาวิชาการมุมมองความมั่นคง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมเสนอให้จัดลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อนำมาประกอบการกำหนดหัวข้อสัมมนาวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจงานของ สมช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย