การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

       เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวรณัฐ คงเมือง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน
       โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของแผนการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ (C – MEX 23) รวมถึงแนวทางการจัดการฝึกฯ C – MEX 23 ในรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table – Top Exercise : TTX) และการพัฒนาระบบต้นแบบ “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการฝึกฯ” ในรูปแบบ TTX เพื่อพัฒนาศักยภาพการฝึกฯ ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของการบริหารจัดการภัยในปัจจุบัน ตลอดจนพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลการฝึกฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นภัยคุกคามได้นำไปใช้ประโยชน์ประกอบการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการภัยและเข้าใจบทบาทหน้าที่หน่วยงานของตนเองภายใต้กลไกการบริหารจัดการภัยที่มีอยู่มากยิ่งขึ้น

กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 0

แชร์เลย