การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด – ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ ครั้งที่ 1/2566

       พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อเท็จจริง อาทิ จังหวัด 4 จังหวัด และศุลกากรในพื้นที่

       โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าของผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด – ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ ครั้งที่ 2/2565 เรื่องการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชา (หนองเอี่ยน – สตึงบท) ใช้ชั่วคราวไปพลางก่อน รวมถึงพิจารณาเรื่องแผนบริหารจัดการพื้นที่รองรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชา (หนองเอี่ยน – สตึงบท) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว การปรับเวลาเปิดทำการจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ การขอขยายเวลาเปิด – ปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ และการปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากห้วย อ.ท่าลี่ จ.เลย

       ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการพิจารณาในระดับนโยบาย โดย สมช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป

กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย