การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำแผนปฏิบัติการด้านบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 2/2565

        นายสิทธินันท์ มานิตกุล รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมณฑาทิพย์ 3 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
        โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) รวมทั้งพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อองค์ประกอบในร่างแผนฯ ได้แก่ หลักการและเหตุผล แนวโน้มสถานการณ์และปัญหาความมั่นคงชายแดนในระยะ 5 ปี กรอบแนวคิด รวมถึงแนวทางการดำเนินการทั้ง 9 แนวทาง และความเหมาะสมของหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย