การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านความมั่นคง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

        นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านความมั่นคง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิสารวาจา สมช. ทำเนียบรัฐบาล และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลการขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง ในห้วงไตรมาสที่ ๑ – ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง ๒ เรื่อง ดังนี้
๑) การเสนอแนวทางการบูรณาการข้อมูลการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง สำหรับนำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณา
๒) การกำหนดประเด็นเพิ่มเติมสำหรับบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย