การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2566

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ โดยมี นายประกิจ ประจนปัจจนึก ประธานที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน ที่ประชุมได้ร่วมรับทราบยุทธศาสตร์ความมั่นคงเชิงบูรณาการของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทั้งภายในและระหว่างประเทศที่กระทบต่อความมั่นคงของไทย อาทิ สถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมา สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย – ยูเครน ทะเลจีนใต้ และผลการประชุม Moscow Conference on International Security ครั้งที่ ๑๑

       นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมพิจารณาผลการศึกษา เรื่อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศมหาอำนาจในมิติทางทะเล ซึ่งดำเนินการศึกษาโดย ศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา มุ่งเน้นการศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) และสมุทรภิบาล (Ocean Governance) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์และอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจในมิติทางทะเล ผ่านโครงการ Build Back Better World (B3W) และกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (IPEF) ตลอดจนร่วมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชน เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา สร้างบรรยากาศของความไว้วางใจซึ่งกันและกันภายใต้สังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายทางศาสนาวัฒนธรรม และร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาพื้นที่

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย